Coronavirus FAQ: Hvad betyder det for dig som medlem?

Opdateret den 2. april 2020

Regeringen har den 11. marts iværksat en række tiltag mod spredning af COVID-19, herunder lukning af skoler og dagtilbud og hjemsendelse af alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Der er løbende kommet nye tiltag til og senest har regeringen på pressemøde den 23. marts forlænget tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, den 13. april 2020. Læs mere om de konkrete tiltag her: www.coronasmitte.dk

Nedenstående FAQ er baseret på de informationer, der er kendt på nuværende tidspunkt og er gældende for flertallet af Århus Lærerforenings medlemmer. FAQ’en revideres løbende og er udgangspunktet, medmindre du får andet at vide fra din arbejdsgiver. Ønsker du konkret rådgivning, så kontakt Århus Lærerforening på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org 

FAQ – betydningen af tiltag for at mindske spredning af COVID-19:

 

ANSÆTTELSESFORHOLD

Hvad betyder det for mig, at jeg sendes hjem fra arbejde?
Konkret betyder det, at du som offentligt ansat, der ikke varetager kritiske funktioner, fra mandag den 16. marts og foreløbigt frem til 13. april ikke skal møde på arbejdspladsen. Du skal i stedet arbejde hjemmefra i det omfang, der er mulighed for det og skal følge din arbejdsgivers anvisninger i arbejdstiden. Helt generelt gælder de samme regler – den eneste forskel er i princippet, at arbejdet udføres hjemmefra.

Hvordan ser min arbejdstid ud i hjemsendelsesperioden?
Udgangspunktet er, at du følger den arbejdstid, der allerede er planlagt. For lærere og børnehaveklasseledere, der er omfattet af den lokale arbejdstidsaftale, Aarhusaftalen, har Århus Lærerforening været i kontakt med Børn og Unge og drøftet arbejdstidsforhold under hjemsendelse. Der er enighed om, at udgangspunktet er, at det planlagte mødeskema løber videre i hjemsendelsesperioden hvad angår arbejdstiden. Det vil sige, at tilstedeværelsestiden, som den fremgår af mødeskemaet, er flyttet til medarbejderens bopæl. Der er i øvrigt en opmærksomhed på, at der for nogle kan være udfordringer i forhold til pasning af egne børn. For disse er det naturligvis vigtigt, at der er en dialog med nærmeste leder om, hvornår arbejdet udføres, hvis dele af det ikke kan ske indenfor det almindelige mødeskema.

Evt. planlagte aktiviteter fra 84-timers puljen/de 10 dage indgår som udgangspunktet ikke i arbejdstiden, men udskydes til senere med mindre ledelsen ønsker den planlagte aktivitet afviklet fra hjemmearbejdspladsen.

I forhold til evt. undervisningstillæg (både det centralt og lokalt aftalte) vil der i hjemsendelsesperioden ikke blive ændret på undervisningstimetallet, som det fremgår af det ugentlige planlagte mødeskema.

Hvis du er medlem og deltager i nødpasningsordningen og har spørgsmål i den forbindelse, så kontakt Århus Lærerforening på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org

Hvad sker der med planlagt ferie, omsorgsdage, seniordage mv. i hjemsendelsesperioden?
Hvis der i hjemsendelsesperioden er planlagt afvikling af ferie, herunder 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv. afholdes disse i udgangspunktet som planlagt med mindre andet aftales med arbejdsgiver. Og du står naturligvis ikke til rådighed for din arbejdsgiver i perioden.

(Vær obs. på særlige regler i perioden 28. marts til og med 13. april 2020).  Se spørgsmålene:

- Hvad er hovedtrækkene i de aftaler, der er lavet på det offentlige område om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19?

- Hvad betyder de aftaler, der er lavet på det offentlige område om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19 for mig som lærer/børnehaveklasseleder?

Hvad er hovedtrækkene i de aftaler, der er lavet på det offentlige område om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19?
På det offentlige område er der fredag den 27. marts 2020 indgået særlige aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse grundet den ekstraordinære COVID-19 situation. Formålet med aftalerne er i lighed med aftalerne for det private arbejdsmarked princippet om, at alle bidrager til at få Danmark bedst muligt igennem den vanskelige tid. Men også, at den offentlige sektor står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til en normalsituation. Aftalerne indebærer, at enkelte af overenskomsternes bestemmelser undtagelsesvist kan fraviges i en tidsbegrænset periode som følge af coronakrisen. Aftalerne gælder på nuværende tidspunkt frem til og med den 13. april 2020 og indeholder kort skitseret følgende punkter: 

  • Ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage.
  • Der kan anvendes feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.
  • Arbejdsgiver beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles. Afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel. Der opfordres til at afvikling af frihed besluttes og udmeldes til medarbejderen tidligst muligt.
  • Hvis der allerede er afviklet frihed i perioden fra den 13. marts til og med den 27. marts 2020, tæller denne frihed med ved opgørelsen af de op til 5 dages frihed.
  • Op til 5 feriedage og/eller dage fra 6. ferieuge, der er planlagt til afholdelse i perioden 14. april – 30. april kan med forkortet varsel fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring, jf. de almindelige feriebestemmelser.
  • Der kan alene anvendes frihed, hvis den enkelte medarbejder har optjent denne.
  • Man står som medarbejder ikke til rådighed eller udfører arbejde på de dage, hvor man afvikler frihed.

Link til aftalerne:
Stat: https://www.skm.dk/media/1995056/aftale-om-visse-ansaettelsesmaessige-forhold-om-afvikling-af-frihed-i-forbindelse-med-covid-19.pdf

Region: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/hjqh4may/aftale-om-afvikling-af-frihed-i-forbindelse-med-hjemsendelse-pga-covid-19-sitautionen-rltn-underskrevet.pdf

Kommune: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/3sppa2gy/20-0098-41-kl-aftale-med-underskrifter.pdf

Hvad betyder de aftaler, der er lavet på det offentlige område om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19 for mig som lærer/børnehaveklasseleder?
Hovedbudskabet i de midlertidige centrale aftaler er, at ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Hvis medarbejderen står til rådighed for at kunne møde på arbejde med kort varsel, svarer det til, at denne medarbejder har opgaver at varetage.

Nødundervis­ning af eleverne skal efter lovgivningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt. Der­for vil det også typisk være elevernes sædvanlige lærere, der tilrettelægger nødun­dervisningen, så eleverne modtager nødundervisning, der tager udgangspunkt i vi­den om deres faglige forudsætninger og behov. 

Hjemsendte lærere/børnehaveklasseledere, der varetager nødundervisning og/eller opgaver i forhold til bekendtgørelsen for nødundervisning, fortsætter derfor som udgangspunkt med dette og pålægges derfor i alt overvejende grad heller ikke at afvikle frihed efter den centrale aftale om afvikling af frihed, da der skal udføres en arbejdsopgave.

Hvis du som lærer/børnehaveklasseleder måtte blive pålagt at afvikle frihed på baggrund af en ledelsesmæssig vurdering af, at der helt eller delvist ikke er opgaver at varetage i perioden 28. marts til 13. april 2020, så er du meget velkommen til at kontakte Århus Lærerforening i forhold til nærmere rådgivning.

Hvis jeg ikke kan komme afsted eller ikke ønsker at afholde min planlagte ferie, kan jeg så forlange at komme tilbage på arbejde, så jeg har mine feriedage, når det igen bliver muligt at rejse?
Hvis du har planlagt afvikling af ferie med din arbejdsgiver, kan du ikke forlange at komme på arbejde. Men I kan godt lave en gensidig aftale om det.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i hjemsendelsesperioden?
Hvis du bliver syg, mens du arbejder hjemmefra, skal du følge de normale retningslinjer for sygemelding og raskmelding.

Bliver du syg inden planlagt afvikling af ferie, herunder 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv., afvikles friheden ikke og følger dermed reglerne, som hvis man var på arbejde på arbejdspladsen.

Hvad gør jeg, hvis mit barn bliver sygt i hjemsendelsesperioden?
Her gælder de normale overenskomstmæssige regler ved barns sygdom. Det vil på det kommunale og regionale område sige, at hvis et barn under 18 år bliver syg, mens du arbejder hjemmefra, gælder barns 1. og 2. sygedag. Du bør dog være opmærksom på, da du arbejder hjemmefra, vil der evt. i et vist omfang kunne udføres arbejde alt efter barnets alder og sygdommens karakter.

Hvis barnet måtte blive hospitalsindlagt, gælder tilsvarende de normale overenskomstmæssige regler. For kommunalt og regionalt ansatte betyder det, at ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Jeg er rejst til et land, hvor Udenrigsministeriet på udrejsetidspunktet ikke frarådede rejser til landet (grønne og gule lande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger). Nu kan jeg ikke komme hjem på det planlagte hjemrejsetidspunkt på grund af aflyste fly eller lignende – hvordan er jeg stillet?
Du vil have lovligt forfald og vil ikke kunne blive opsagt, men du kan ikke forvente at modtage løn eller andre ydelser under fraværet. Link til Udenrigsministeriets farvekoder i forbindelse med rejsevejledninger:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/hvad-betyder-farverne-i-rejsevejledningerne/

Jeg er rejst til et land, hvor Udenrigsministeriet på udrejsetidspunktet frarådede rejser til landet (orange og røde lande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger). Nu kan jeg ikke komme hjem på det planlagte hjemrejsetidspunkt på grund af aflyste fly eller lignende – hvordan er jeg stillet?
Hvis du rejste til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet på tidspunktet for afrejsen frarådede, man rejste til, risikerer du at blive opsagt eller bortvist. Da du selv har bragt dig i en situation, hvor du evt. ikke kan/må møde på arbejde, når du kommer hjem, skal du som minimum regne med ikke at modtage løn eller andre ydelser under fraværet. Link til Udenrigsministeriets farvekoder i forbindelse med rejsevejledninger:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/hvad-betyder-farverne-i-rejsevejledningerne/

Hvem skal deltage i en nødpasningsordning?
For elever, hvor det er umuligt at etablere pasning, skal skolen stille en nødpasningsordning til rådighed, og lærere og pædagoger deltager i denne i fornødent omfang efter ledelsens anvisninger.

I forhold til de lærere, der skal deltage i eventuelle nødpasningsordninger, anbefales det, at lærere i risikogrupper naturligvis undtages. Det gælder eksempelvis kronisk syge, gravide og lærere over 65 år. De særlige risikogrupper, som er defineret af myndighederne, finder du på www.coronasmitte.dk

 

NØDUNDERVISNING

Hvilke regler er der for nødundervisning af elever i folkeskolen?
Reglerne vedrørende nødundervisning er beskrevet i nødundervisningsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Hvordan skal nødundervisning gennemføres?
Nødundervisningen gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever via blandt andet fjernundervisning, virtuel undervisning og egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser.

Skal der tages hensyn til den enkelt elevs behov?
Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt. Dette gælder særligt elever, kursister og deltagere med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Skal praktisk orienteret undervisning gennemføres?
Nødundervisningen omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever.

Den praktisk orienterede undervisning, der ikke er omfattet af pligten til at give nødundervisning skal så vidt muligt gives, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. I folkeskolen gælder dette dog kun praktisk orienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019/2020, og kun i det omfang det er muligt.

Skal eleverne tilbydes erstatningsundervisning?
Eleverne skal som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningsundervisning som følge af, at der afholdes nødundervisning.

Skal ”elevfravær” registreres?
Elevers manglende aktive deltagelse i nødundervisning, som de har pligt til at deltage i, skal registreres. Dette sker ud fra hensynet om, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnligt elever, der i denne situation, er særligt udsatte. Skolerne tilrettelægger selv, hvordan de registrerer fravær. Skolerne skal dog ikke underrette kommunalbestyrelsen om elevers fravær fra nødundervisningen. Det betyder, at fravær fra nødundervisningen ikke vil få konsekvenser for børnefamilieydelsen.

I Aarhus Kommune er udmeldingen, at skolens ledelse i samarbejde med lærerne bruger deres professionelle dømmekraft til at vurdere, hvorvidt eleverne er deltagende i undervisningen eller ej. Derfor skal hver enkelt skole drøfte med deres medarbejdere, hvordan fravær identificeres i den aktuelle situation med nødundervisning. Hvis der er mistanke om, at eleven ikke følger nødundervisningen, bør første skridt ifølge Aarhus Kommune være kontakt til hjemmet. For særligt udsatte elever præciseres det dog, at skolen skal sikre daglig kontakt til særligt udsatte elever. Det kan for eksempel ske via telefonopkald eller sms til særligt udsatte og svage elever samt deres forældre for at sørge for, at alle elever deltager i undervisningen.

 

FÆLLESERKLÆRING

Hvilke opgaver må en lærer/børnehaveklasseleder varetage?
KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt ansatte er blevet enige om en erklæring om behovet for fleksibilitet og smidighed i den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Formålet er at etablere et grundlag, som vil gøre det muligt for kommunerne i videre omfang end i dag at kunne flytte rundt på medarbejderne. Dette skal sikre, at de nødvendige opgaver i kommunerne fortsat kan varetages også i en situation, hvor sundhedsvæsnet oplever at være under pres samtidig med, at en ikke ubetydelig del af medarbejderne selv kan være syge. På nuværende tidspunkt er lærerområdet ikke der, hvor der er den største interesse i at ændre arbejdsforhold eller forflytte medarbejdere. Men da der er tale om både sundhedsmæssige og pædagogiske forhold, kan det ikke udelukkes, hvis krisen udvikler sig, at det også er lærere, der bliver spurgt, om de vil bidrage eller bedt om at bidrage.

Du kan læse fælleserklæringen ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt” mellem KL og Forhandlingsfællesskabet her:
https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/eoijpyoa/20-0099-51-f-lleserkl-ring-om-coronavirus-kl.pdf

Lærernes Centralorganisation (LC) og Danmarks Lærerforening bakker til fulde op om fælleserklæringen og anbefaler derfor, at der findes løsninger i fællesskab mellem de lokale parter, hvor det er nødvendigt at flytte medarbejdere mellem forskellige arbejdsopgaver. På den baggrund er der mellem de faglige organisationer i Aarhus Kommune, AC og Aarhus Kommune indgået en lokal fælles forståelse om rammerne for fleksibilitet under COVID-19 i Aarhus Kommune. Læs mere om aftalen her: 
https://www.aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2020/marts/ansatte-i-aarhus-kommune-vil-udvise-oeget-fleksibilitet-og-smidighed/

Fik du ikke svar på det, du ledte efter? Kan du finde yderligere information her eller kontakte Århus Lærerforening på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org