Nyhedsbrev - 25. marts 2020

Kære medlem

Dagen, hvor skolerne igen kan ringe eleverne ind, ligger desværre ikke lige om hjørnet. Lukningen af skolerne blev i mandags af statsminister Mette Frederiksen forlænget til den 13. april. Det kaster lærere, elever og forældre ud i nye uvisheder. Her følger en status på Covid-19-situationen for dig som folkeskolelærer i Aarhus Kommune.

Fælleserklæring: Rammerne for fleksibilitet under Covid-19
Situationens alvorlige karakter betyder, at KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalansatte er blevet enige om en erklæring om behovet for fleksibilitet og smidighed. Formålet er at sikre, at de nødvendige opgaver i kommunerne fortsat kan varetages også i en situation, hvor der kan blive alvorligt pres på ikke mindst sundhedsvæsnet samtidig med, at en ikke ubetydelig del af de kommunalansatte selv kan være syge. I Aarhus Kommune vil nogle medarbejdere derfor kunne opleve, at de midlertidigt flyttes til andre opgaver på andre tidspunkter, steder og fagområder. For de faglige organisationer i Aarhus Kommune er det vigtigt, at der i denne proces tages individuelle hensyn, da der kan være udfordringer for fx enlige forsørgere, samboende/forældre til kronisk syge, gravide m.fl. Organisationerne tilskynder, at forflyttelse af medarbejdere sker til tjenestesteder i nærheden af deres normale tjenestested. Og at den midlertidige opgaveændring ikke medfører en lønnedgang, selvom opgaveløsningen er dækket af en anden overenskomst. På nuværende tidspunkt er lærerområdet ikke det, hvor der er den største interesse i at ændre arbejdsforhold eller forflytte medarbejdere. Men da der er tale om både sundhedsmæssige og pædagogiske forhold, kan det ikke udelukkes, hvis krisen udvikler sig, at det også er lærere, der enten bliver spurgt, om de vil bidrage eller bedt om at bidrage. Hele aftalepapiret fra de faglige organisationer kan læses her.

Nødundervisning: Lovgivning i lyset af Covid-19
Eleverne skal som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningsundervisning som følge af nødundervisningen. Aarhus Kommune opfordrer til, at skolerne i den udstrækning, det er praktisk muligt, tilbyder nødundervisning i overensstemmelse med fagets formål samt målene for den pågældende aktivitet. Ligeledes skal skolerne tilstræbe at tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov – velvidende, at vi er i en ekstraordinær situation. Planlagt praktisk orienteret undervisning udskydes, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. I folkeskolen gælder dette dog kun praktisk orienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019-2020, og kun i det omfang det er muligt.

Der er i øvrigt ikke meldt noget centralt ud fra Aarhus Kommune, Børn og Unge om den konkrete nødundervisning, udover at skolelederen tager ledelse af den etablerede nødundervisning og sikrer et så ensartet undervisningsniveau som muligt. I Aarhus Kommune er det indtil videre besluttet, at registrering af fravær sker ved, at den enkelte skole skriver til forældrene hver fredag med en opsummering af ugen, og beder forældrene aktivt melde tilbage, om børnene har fulgt undervisningen. På baggrund af den tilbagemelding registreres elevernes evt. fravær. Skolerne skal dog ikke underrette kommunalbestyrelsen om elevers fravær fra nødundervisningen. Det betyder, at fravær fra nødundervisningen ikke vil få konsekvenser for børnefamilieydelsen. For de særligt udsatte elever skal skolen sikre en daglig kontakt. Det kan fx ske via et telefonopkald eller sms for at sørge for, at alle elever deltager i undervisningen.

Århus Lærerforening er i dialog med Børn og Unge om flere af de problematikker, foreningen ser i udmøntningen af nødundervisning fx omkring registrering af elevfravær og unødvendig dokumentation. Foreningen vil orientere dig, så snart vi ved mere. Vi skal dog holde fast i rådmandens formaning om ’ro på’, og at der tages et særligt hensyn til de elever og familier, der måtte have brug for det.

Arbejdstid: Opgørelse af arbejdstid i denne periode
Med hjemsendelsen af størstedelen af vores medlemmer har Århus Lærerforening været i dialog med Aarhus Kommune, Børn og Unge, i forhold til gennemskuelige og retfærdige processer, herunder dialog om arbejdstidens omfang for lærere og børnehaveklasseledere under hjemsendelse. Udgangspunktet er, at det planlagte mødeskema løber videre i hjemsendelsesperioden. Dvs. tilstedeværelsestiden, som den fremgår af mødeskemaet, er flyttet til medarbejderens bopæl. Det betyder også, at der ikke ændres i det ugentlige undervisningstimetal og de centrale og lokale løntillæg afledt heraf. Der er i øvrigt en opmærksomhed på, at der for nogle kan være udfordringer i forhold til pasning af egne børn. For disse er det naturligvis vigtigt, at der er en dialog med nærmeste leder om, hvornår arbejdet løses, hvis dele af det ikke kan ske indenfor det almindelige mødeskema. Eventuelle planlagte aktiviteter fra 84-timers puljen / de 10 dage indgår i udgangspunktet ikke i arbejdstiden, men udskydes til senere med mindre ledelsen ønsker den planlagte aktivitet afviklet fra hjemmearbejdspladsen.

Det er vigtigt at understrege, at der lokalt kan være forhold, der gør, at der er brug for at forholde sig fleksibelt til ovenstående. Ovenstående er heller ikke udtømmende for alle dilemmaerne vedr. din arbejdstid, som florerer lige nu som følge af situationen.

Den omskiftelige situation medfører nye vilkår og kan betyde, at der opstår nye spørgsmål. Århus Lærerfor­ening rådgiver og svarer på spørgsmål baseret på de informationer, der er kendt på nuværende tidspunkt. Vores FAQ og nyheder på aalf.dk revideres derfor løbende alt efter situationens udvikling. Foreningen vil løbende opdatere dig, men du er som altid velkommen til at kontakte os enten på telefon 8613 0388 eller mail 133@dlf.org.

Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

Med venlig hilsen Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening