Nyhedsbreve

Corona - nyhedsbreve
Her finder du en samlet oversigt over de nyhedsbreve, Århus Lærerforening har udsendt til dig som medlem for at informere om situationen vedrørende Covid-19.

Nyhedsbrev - 29. april 2020

Kære medlem

Med regeringens udmeldinger og sundhedsmyndighedernes vejledninger i ryggen er Danmark så småt ved at genåbne. For nogle foregår arbejdsdagen stadig med virtuel nødundervisning, mens den for andre står på undervisning i god hygiejne og udeskole. For alle gælder, at de normale arbejdsgange og den faglige identitet er kraftigt forandret. Det stærke arbejdsfællesskab, som normalt præger vores hverdag giver i øjeblikket ikke giver den tryghed og trivsel, som vi plejer have. Foreningen får løbende temperaturmålinger fra arbejdspladserne, hvor det på grund af corona-situationen er særligt vigtigt, at arbejdsmiljøet prioriteres. Her spiller din tillids- og arbejdsmiljørepræsentant en stor rolle, så tag kontakt til dem, hvis du har bekymringer vedrørende forhol­dene på din arbejdsplads. Her kommer en status fra foreningen.

Corona som arbejdsskade
Lærerne er en af de faggrupper, der går forrest i genåbningen, og nogle vil uden tvivl blive smittet på deres arbejdsplads. Nogle få vil kunne opleve, at sygdommen giver alvorlige komplikationer, og hvis det skulle ske, vil følgerne af smitte med COVID-19 i særlige tilfælde kunne anerkendes som en arbejdsskade. Anerkendelsen vil bero på en konkret vurdering, hvor det skal kunne sandsynliggøres, at du har været udsat for konkret smitte eller været i en særlig risiko i forbindelse med udførelse af dit arbejde. Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger eller har udgifter til behandling. Århus Lærerforening kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag.

Test af pædagogisk personale
Genåbningen af skoler og institutioner betyder, at flere mennesker vil være i øget kontakt med hinanden. Århus Lærerforening undersøger i disse dage, hvordan arbejdsgiver forholder sig til COVID-19 test af pædagogisk personale. Det er vigtigt at vide, hvordan og hvornår en sådan test­ning kan foregå, og det er afgørende, at der gives mulighed for at bruge test for medarbejdere i særlige risiko­grupper. Det vil skabe en øget tryghed hos personalet og mind­ske de bekymringer, man kan have for sig selv eller ens pårørende.

1. MAJ LIVE - Fagbevægelsen viser sin vigtighed i en corona-tid
For første gang siden 1940 kan lønmodtagerne ikke fejre 1. maj, som vi plejer på Tangkrogen og de seneste år på Havnepladsen. Det skal imidlertid ikke forhindre os i at fejre fællesskabet og sammenholdet, som altid har været grundtanken bag fagbevægelsens 1. maj. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) inviterer derfor til 1. maj LIVE på Facebook, hvor du online inviteres til fejring af vores fælles kampdag med taler, arbejdersange og røde faner. Coronakrisen viser med al tydelighed, at vi har brug for en stærk fagbevægelse. En stærk fagbevægelse er nemlig forudsætningen for, at vi som lønmodtagere kan få indfly­delse på de politiske indsatser i en tid som denne. Fagbevægelsens Hovedorganisa­tion, som Lærerforeningen er en del af, har fra starten af krisen spillet en afgørende og vigtig rolle i forhandlinger med Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen, der har sikret, at tusindvis af lønmodtagere har bevaret deres job. Fælles snakke og løsninger på nationalt-, statsligt-, regionalt- og kommunalt niveau har vist sig at være den rigtige vej frem. Og arbejdet er ikke slut endnu. Århus Lærerforening får stadig mange spørgs­mål fra medlemmer, der er i tvivl om deres rettigheder og muligheder. Der er og vil stadig være uklarheder, som vi skal finde svar og ordentlige løsninger på.

Århus Lærerforening følger udviklingen og holder dig løbende orienteret på vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 86130388 eller email 133@dlf.org. Dit arbejde er en vigtig og afgørende forudsætning for at vi lykkes i denne ekstraordinære situation, og foreningen står som altid til rådighed for dig.

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening


 

Nyhedsbrev - 22. april 2020

Kære medlem

Tiden med fyldte klasselokaler og arbejdet, som vi kender det, ligger et stykke forude. Folkeskolerne kan med de nuværende råd fra Sundhedsstyrelsen ikke huse alle elever sundhedsmæssigt forsvarligt. Elever og medarbejderes sundhed og arbejdsmiljø står naturligvis forrest, men foreningen finder det også meget vigtigt, at der gøres meget for, at især afgangsklasser på en ordentlig måde får mulighed for at sige farvel til det fællesskab, der har været en væsentlig del af deres barndom og ungdom.

Personalemangel
En anderledes skole og en ny hverdag er åbnet for de yngste elever. Foreningen ved, hvordan der på arbejdspladserne knokles for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og samtidig skabe en tryg og genkendelig hverdag for eleverne. Vurderingen fra Børn og Unge i Aarhus Kommune er på dette tidlige tidspunkt i genåbningen, at der bliver brug for ekstra personale på skolerne for at kunne efterleve de mange sundhedsfaglige retningslinjer. Derfor kan du opleve at få en ’ny’ kollega, der kommer fra en af kommunens andre afdelinger, eller som er kaldt ind som ekstra ressource via kommunens jobbank for corona-assistance. Det er ikke sikkert, at kollegaen nødvendigvis føler sig helt tryg og sikker i de uvante rammer, eller at vedkommende har faglig uddannelse til at løse den pågældende opgave, men ved fælles hjælp kan det forhåbentligt lykkes at løse opgaverne sundhedsmæssigt og fagligt forsvarligt. De faglige organisationer i Aarhus og Aarhus Kommune har underskrevet en fælles erklæring, der forpligter ledelsen på arbejdspladser til sikre den nødvendige instruktion og oplæring af nye medarbejdere i den ekstraordinære situation. 

Registrering af ekstra undervisning m.v. 

Sundhedsstyrelsen har udstukket rammerne for, hvordan skolerne gradvist genåbner for udvalgte elevgrupper. Dette indebærer blandt andet krav om afstand mellem eleverne i klasserne, ændrede gruppestørrelser og forberedelse hjemme. Konkret betyder det også, at der kan være behov for at ændre i indholdet af din opgaveportefølje og arbejdstid. Skolelederen kan ud fra en sundhedsmæssig og pædagogisk vurdering, eksempelvis bruge en lærer fra 6. – 10. klasse i 0. – 5. klasse. Det skal dog ske indenfor de arbejdstidsaftaler, som Århus Lærerforening har indgået med henholdsvis Aarhus og Samsø Kommune. Eventuelle ændringer i opgaveporteføljen eller i mødeskemaet skal derfor ske på baggrund af en dialog mellem dig og din leder. Det er i dialogen vigtigt at være opmærksom på, om ændringer i arbejdstid eller opgaveportefølje medfører en øget mængde undervisning i forhold til din opgaveoversigt. Planlægning med mere undervisningstid og overtid skal registreres, således at du sikres den rette udbetaling af løn. For de medlemmer, der arbejder under Aarhusaftalen, er det aftalt, at skolens ledelse registrerer den øgede undervisningstid jf. det udvidede undervisningsbegreb i et separat registreringsark foreløbigt frem til den 10. maj. Foreningen afklarer løbende eventuelle spørgsmål med forvaltningen i Aarhus Kommune og på Samsø skole i forbindelse med den ekstraordinære situation.

Nationale test 

Århus Lærerforening er i denne uge ude med kritik af, at over halvdelen af de aarhusianske skoler tvinges til at gennemføre nationale test i en ekstraordinær tid, hvor fokus først og fremmest er på sundhed, trivsel og klassefællesskab. Eleverne skal ikke yderligere presses af stærkt kritisable tests, som politikerne er enige om skal skrottes i deres nuværende form. Selve afviklingen af nationale test vil desuden kræve, at den nuværende organisering med fokus på afstand, hygiejne og mest mulig undervisning udendørs ændres til fordel for gennemførelse af nationale tests. Afholdelsen vil unægtelig risikere at komme til at gå imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger, eller kræve ressourcer og logistik, der pt. ikke er til stede, ligesom professionel gennemførelse og efterbehandling af testresultaterne ikke er muligt i den givne situation. Århus Lærerforening bakker derfor op om rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medoms ønske om, at skoleledere ikke tilmelder skolerne og deltager i de nationale test i år. 

Århus Lærerforening følger udviklingen og holder dig løbende orienteret på vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 8613 0388 eller email 133@dlf.org. Dit arbejde er en vigtig og afgørende ressource for at vi lykkes i denne ekstraordinære situation, og foreningen står som altid til rådighed for dig.

Med venlig hilsen 

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening


  

Nyhedsbrev - 15. april 2020

Kære medlem

Med regeringens beslutning om at genåbne skoler og institutioner ligger der en meget stor opgave foran os, ikke mindst for dig, der skal få en hverdag til at fungere med eleverne. Med en rullende genåbning over tre dage for skolens 0.-5. klasser i Aarhus Kommune har Århus Lærerforening siden udmeldingen arbejdet på højtryk for at skabe afklaring og forståelse for de mange spørgsmål, som genåbningen medfører. For os er det altafgørende, at du kan møde på arbejde i et trygt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt miljø.

Århus Lærerforening har vedvarende forfulgt spørgsmålet om, hvordan det sikres, at skolerne lever op til de krav, som fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledninger. Børn og Unge i Aarhus Kommune meddelte onsdag i sidste uge, at det er op til den lokale ledelse at foretage denne vurdering. Ledelsen kan derfor, hvis skolen ikke lever op til kravene, udsætte genåbningen. Til understøttelse af denne proces, har lederne modtaget en drejebog af Børn og Unge om genåbning af skolerne. Heri ligger opmærksomhedspunkter og en tjekliste i forhold til, hvordan myndighedernes krav konkret skal udmøntes på den enkelte skole. Århus Lærerforening har i den forbindelse opfordret til, at de lokale tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages i den proces. Du kan læse drejebogen her:
https://detvigoer.aarhus.dk/media/40289/aarhus-kommune-drejebog-for-skoler.pdf?fbclid=IwAR30I4OjIX4dDEu7YxHxXSDWww4rMrSNoqptjIYIkaSEvv_8KHjecla7EoE

Udmøntning af den gradvise genåbning fastsættes på den enkelte skole/institution. Der vil givetvis være stor forskel på løsninger skolerne imellem. De konkrete løsninger kan blandt andet afhænge af størrelsen på skolens udearealer og klasselokaler, antallet af håndvaske/toiletter og disses placering. Børn og Unge er i øjeblikket i gang med at undersøge, om der fx kan lejes flere toiletfaciliteter med håndvaske, telte til udeundervisning mv.

Genåbninger kalder i sagens natur på en anden organisering, hvor arbejdet nu skal udføres efter strengere sundhedsfaglige vejledninger end normalt. Derfor skal al samarbejde og forberedelse fortsat udføres virtuelt hjemmefra, og det er kun medarbejdere, som har et ”arbejdsmæssigt ærinde” på skolen, der har fysisk fremmøde. Skolens organisering kan blive ændret, fx kan der ske ændringer i antallet af timer, som eleverne bliver undervist i, eller skemaet er ikke nødvendigvis fagopdelt, så alle fag gennemføres én til én. Børn og Unge har klart tilkendegivet over for skolelederne, at der ikke forventes samme kvalitetsniveau for nødundervisningen som til den almindelige undervisning. De understreger, at det vigtigste i genåbningen er, at der på forsigtig vis skabes så trygge og forudsigelige rammer som muligt.

Danmarks Lærerforening og Århus Lærerforening har siden nyheden om genåbningen haft mange henvendelser fra bekymrede medlemmer, der enten selv er i eller har pårørende, der er i risikogruppen. Udmeldingerne fra de forskellige myndigheder har stukket i hver sin retning om, hvorvidt de vil skulle møde fysisk på skolen eller ej efter påske. Seneste udmelding fra Undervisningsministeren er, at det er den praktiserende læge eller behandlende læge, der skal afgøre, om det er helbredsmæssigt forsvarligt at møde på arbejde eller ej. Elever fra hjem, hvor der er konstateret Covid19, skal blive hjemme 48 timer efter, der er konstateret symptomfrit. Århus Lærerforening er i kontakt med Aarhus Kommune i forhold til, om dette også gælder medarbejdere.

Århus Lærerforening afventer stadig svar på en række spørgsmål, herunder afklaring vedrørende medarbejdere, som får nye arbejdsopgaver eller flere arbejdsopgaver. I går har din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant deltaget i et virtuelt møde med Århus Lærerforening for at få den nyeste viden om skolernes genåbning. Foreningen gør sit bedste for at holde dig løbende orienteret.

Du er som altid velkommen til at kontakte Århus Lærerforening på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org, hvis du har spørgsmål.

De bedste hilsener

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening


 

Nyhedsbrev - 7. april 2020

Kære medlem

Med regeringens beslutning om en gradvis genåbning af folkeskolen står vi over for en meget stor og alvorlig opgave. Det er forståeligt, at der med genåbningen følger mange bekymringer om både sundheds- og arbejdsforhold. Og vi må erkende at den skoledag, vi kender, ligger længere ude i fremtiden. Århus Lærerforening har dagen igennem arbejdet på højtryk, og vi er i dialog med Børn og Unge om at skabe en så tryg og sikker start for medarbejdere, elever og forældre som overhovedet mulig. Vi har først her til aften fået Sundhedsstyrelsens vejledning, der danner grundlaget for en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af skoler og fritidsordninger. Både Danmarks Lærerforening og Århus Lærerforening vil de kommende dage afkræve svar på, hvordan vejledningen sikres håndhævet og bliver konkret for kommuner og skoler.

Ved den gradvise genåbning af folkeskolen forventer foreningen, at Aarhus og Samsø Kommune efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger fastlægger overordnede rammer, der tager højde for både lærernes sikkerhed, skolernes fysiske rammer, hygiejne, undervisning og den pædagogiske opgave.

Århus Lærerforening følger udviklingen og vil orientere dig løbende. Foreningen udsender en skrivelse til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, når vi ved mere. De overordnede retningslinjer kommer til at gælde alle skoler, og her er det vigtigt, at den lokale ledelse involverer de tillidsvalgte i, hvordan skolen sundheds- og sikkerhedsmæssigt genåbnes forsvarligt.

Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

Med venlig hilsen 

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening


 

Nyhedsbrev - 1. april 2020

Kære medlem

På trods af optimisme må vi nok se i øjnene, at nødundervisningen skal fortsætte en rum tid endnu. Dagligdagen ser desværre ikke ud til at vende tilbage til normaltilstanden lige efter påske, men en mulig gradvis åbning for dele af skolen kan komme på tale. Det er efterhånden tydeligt for enhver, hvor stor betydning skolens fællesskab og struktur har for os alle i denne tid. Her kommer en kort opdatering på nogle af de spørgsmål, som presser sig på lige nu.

Nødundervisning og afvikling af afspadsering og ferie
Coronakrisen har vidtrækkende konsekvenser for både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det fik i fredags Kommunernes Landsforening (KL) og det kommunale forhandlingsfællesskab til at indgå aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse grundet den ekstraordinære situation. Der er brug for, at offentlige ansatte, der ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts til 13. april 2020, bidrager med op til 5 dages ferie eller afspadsering. I aftalen skal lærere og børnehaveklasseledere, der varetager nødundervisning og har opgaver i den forbindelse, fortsætte med dette, og skal derfor ikke pålægges afspadsering eller ferie. Nødundervisning af eleverne skal efter lovgivningen tilrettelægges efter den enkelte elevs faglige forudsætninger og behov. Derfor vil det også typisk være elevernes sædvanlige lærere, der tilrettelægger nødundervisningen. Frihed kan kun pålægges, hvis der er lærere, der ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden samt, hvis den enkelte medarbejder har optjent puljer af afspadsering, restferie eller 6. ferieuge for indeværende ferieår. Det skal understreges, at medarbejdere naturligvis ikke står til rådighed for arbejdspladsen, når der holdes fri. Det er udgangspunktet, at afviklingen planlægges i dialog mellem medarbejder og leder, så det tilstræbes at finde en løsning, som fungerer for både medarbejderen og arbejdspladsen. Du kan læse mere om aftalen her.

Afgangsprøver 
På nuværende tidspunkt har børne- og undervisningsministeren ikke meldt retningslinjer for gennemførelse af afgangsprøver ud. Hvis lukkeperioden skulle blive forlænget efter den 13. april 2020, har ministeren mulighed for at fastsætte regler for, hvordan sommerens prøver kan gennemføres. Bliver disse prøver ikke mulige at gennemføre, er udmeldingen, at eleverne vil kunne komme ind på en ungdomsuddannelse på baggrund af årskaraktererne. Århus Lærerforening er i dialog med DLF om netop afholdelse af afgangsprøverne, og hvordan skolerne skal forholde sig i nuværende situation. Der vil komme nærmere information, så snart vi ved mere.

Husk, vi sidder klar på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org, hvis du har spørgsmål. Vi rådgiver stadig om barsel, sygdom, løn og arbejdstid m.m. Du kan også finde svar på nogle af dine spørgsmål i FAQ'en, som ligger på aalf.dk.

Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening


 

Nyhedsbrev - 25. marts 2020

Kære medlem

Dagen, hvor skolerne igen kan ringe eleverne ind, ligger desværre ikke lige om hjørnet. Lukningen af skolerne blev i mandags af statsminister Mette Frederiksen forlænget til den 13. april. Det kaster lærere, elever og forældre ud i nye uvisheder. Her følger en status på Covid-19-situationen for dig som folkeskolelærer i Aarhus Kommune.

Fælleserklæring: Rammerne for fleksibilitet under Covid-19
Situationens alvorlige karakter betyder, at KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalansatte er blevet enige om en erklæring om behovet for fleksibilitet og smidighed. Formålet er at sikre, at de nødvendige opgaver i kommunerne fortsat kan varetages også i en situation, hvor der kan blive alvorligt pres på ikke mindst sundhedsvæsnet samtidig med, at en ikke ubetydelig del af de kommunalansatte selv kan være syge. I Aarhus Kommune vil nogle medarbejdere derfor kunne opleve, at de midlertidigt flyttes til andre opgaver på andre tidspunkter, steder og fagområder. For de faglige organisationer i Aarhus Kommune er det vigtigt, at der i denne proces tages individuelle hensyn, da der kan være udfordringer for fx enlige forsørgere, samboende/forældre til kronisk syge, gravide m.fl. Organisationerne tilskynder, at forflyttelse af medarbejdere sker til tjenestesteder i nærheden af deres normale tjenestested. Og at den midlertidige opgaveændring ikke medfører en lønnedgang, selvom opgaveløsningen er dækket af en anden overenskomst. På nuværende tidspunkt er lærerområdet ikke det, hvor der er den største interesse i at ændre arbejdsforhold eller forflytte medarbejdere. Men da der er tale om både sundhedsmæssige og pædagogiske forhold, kan det ikke udelukkes, hvis krisen udvikler sig, at det også er lærere, der enten bliver spurgt, om de vil bidrage eller bedt om at bidrage. Hele aftalepapiret fra de faglige organisationer kan læses her.

Nødundervisning: Lovgivning i lyset af Covid-19
Eleverne skal som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningsundervisning som følge af nødundervisningen. Aarhus Kommune opfordrer til, at skolerne i den udstrækning, det er praktisk muligt, tilbyder nødundervisning i overensstemmelse med fagets formål samt målene for den pågældende aktivitet. Ligeledes skal skolerne tilstræbe at tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov – velvidende, at vi er i en ekstraordinær situation. Planlagt praktisk orienteret undervisning udskydes, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. I folkeskolen gælder dette dog kun praktisk orienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019-2020, og kun i det omfang det er muligt.

Der er i øvrigt ikke meldt noget centralt ud fra Aarhus Kommune, Børn og Unge om den konkrete nødundervisning, udover at skolelederen tager ledelse af den etablerede nødundervisning og sikrer et så ensartet undervisningsniveau som muligt. I Aarhus Kommune er det indtil videre besluttet, at registrering af fravær sker ved, at den enkelte skole skriver til forældrene hver fredag med en opsummering af ugen, og beder forældrene aktivt melde tilbage, om børnene har fulgt undervisningen. På baggrund af den tilbagemelding registreres elevernes evt. fravær. Skolerne skal dog ikke underrette kommunalbestyrelsen om elevers fravær fra nødundervisningen. Det betyder, at fravær fra nødundervisningen ikke vil få konsekvenser for børnefamilieydelsen. For de særligt udsatte elever skal skolen sikre en daglig kontakt. Det kan fx ske via et telefonopkald eller sms for at sørge for, at alle elever deltager i undervisningen.

Århus Lærerforening er i dialog med Børn og Unge om flere af de problematikker, foreningen ser i udmøntningen af nødundervisning fx omkring registrering af elevfravær og unødvendig dokumentation. Foreningen vil orientere dig, så snart vi ved mere. Vi skal dog holde fast i rådmandens formaning om ’ro på’, og at der tages et særligt hensyn til de elever og familier, der måtte have brug for det.

Arbejdstid: Opgørelse af arbejdstid i denne periode
Med hjemsendelsen af størstedelen af vores medlemmer har Århus Lærerforening været i dialog med Aarhus Kommune, Børn og Unge, i forhold til gennemskuelige og retfærdige processer, herunder dialog om arbejdstidens omfang for lærere og børnehaveklasseledere under hjemsendelse. Udgangspunktet er, at det planlagte mødeskema løber videre i hjemsendelsesperioden. Dvs. tilstedeværelsestiden, som den fremgår af mødeskemaet, er flyttet til medarbejderens bopæl. Det betyder også, at der ikke ændres i det ugentlige undervisningstimetal og de centrale og lokale løntillæg afledt heraf. Der er i øvrigt en opmærksomhed på, at der for nogle kan være udfordringer i forhold til pasning af egne børn. For disse er det naturligvis vigtigt, at der er en dialog med nærmeste leder om, hvornår arbejdet løses, hvis dele af det ikke kan ske indenfor det almindelige mødeskema. Eventuelle planlagte aktiviteter fra 84-timers puljen / de 10 dage indgår i udgangspunktet ikke i arbejdstiden, men udskydes til senere med mindre ledelsen ønsker den planlagte aktivitet afviklet fra hjemmearbejdspladsen.

Det er vigtigt at understrege, at der lokalt kan være forhold, der gør, at der er brug for at forholde sig fleksibelt til ovenstående. Ovenstående er heller ikke udtømmende for alle dilemmaerne vedr. din arbejdstid, som florerer lige nu som følge af situationen.

Den omskiftelige situation medfører nye vilkår og kan betyde, at der opstår nye spørgsmål. Århus Lærerfor­ening rådgiver og svarer på spørgsmål baseret på de informationer, der er kendt på nuværende tidspunkt. Vores FAQ og nyheder på aalf.dk revideres derfor løbende alt efter situationens udvikling. Foreningen vil løbende opdatere dig, men du er som altid velkommen til at kontakte os enten på telefon 8613 0388 eller mail 133@dlf.org.

Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

Med venlig hilsen 

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening


 

Nyhedsbrev - 20. marts 2020

Kære medlem

Det er en speciel tid med lukkede skoler og et ændret arbejdsliv. Århus Lærerforening er i tæt kontakt med Børn og Unge, Danmarks Lærerforening og de andre faglige organisationer, for at kunne rådgive og opdatere jer så godt som overhovedet muligt. I brevet her vil foreningen komme omkring flere af de ’sager’ og spørgsmål, som i særlig grad fylder ude på skolerne. I vores FAQ (http://bit.ly/2U1I4qK) kan du også finde flere svar. Ellers står Århus Lærerforening som altid til rådighed telefonisk i vores åbningstider.

Nødundervisning
På nuværende tidspunkt er der fra Børne- og Undervisningsmi­nisteriet lagt op til, at der ikke skal gives erstatningsundervisning til eleverne, når nuværende nødundervisning ophører. Fra Børn og Unge er der indtil videre ikke udmeldt cen­trale krav om hverken omfang eller dokumentation af den undervisning, der finder sted digitalt. På et senere tidspunkt kan der opstå flere udfordringer, eksempelvis hvis antallet af smittede lærere begynder at stige og varetagelsen af nødundervisningen derfor kommer under pres. Århus Lærerforening er i dialog med Børn og Unge om fortolkning af nødundervisningen og flere af de problematikker, foreningen ser i en kommende tid. Foreningen vil orientere dig, så snart vi ved mere. Vi skal dog holde fast i rådmandens formaning om ’ro på’, og at der tages et særligt hensyn til de elever og familier, der måtte have brug for det.

Ferie
Er der i hjemmearbejdsperioden planlagt afvikling af 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv., afholdes disse som planlagt, med mindre andet aftales med din leder. Lederen kan ikke pålægge hjemsendte medarbejdere at afvikle afspadsering, ferie, omsorgsdage eller seniordage under hjemsendelsen, hvis det ikke var aftalt forud for hjemsendelsen. Det er dog ikke forkert at opfordre til at gøre brug af disse. Hvis du afvikler denne form for frihed i hjemsendelsesperioden, skal du selvfølgelig ikke løse arbejdsopgaver, men holder fri. Bliver du syg inden planlagt afvikling af 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv., afvikles disse ikke – og følger dermed reglerne, som hvis du var på arbejde på arbejdspladsen. 

Mobilitetsdage
Mobilitetsdagene løber som udgangspunkt fra den 30. marts til og med 3. april, men kan blive udskudt afhængigt af den aktuelle situation. Vær opmærksom på at perioden allerede er ændret i forhold til tidligere udmeldte datoer.

I mobilitetsdagene vil alle faste ledige stillinger som lærer være synlige på Aarhus Kommunes hjemmeside. Mobilitetsdagene er en frivillig ordning, der giver medarbejdere mulighed for at søge ny arbejdsplads gennem interne stillingsopslag. Det er således dit eget valg, om du vil søge andet arbejde i mobilitetsdagene.

Du kan læse mere om mobilitetsdagene på Børn og Unges intranet:
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/31919

De nuværende omskiftelige situationer medfører nye vilkår og kan betyde, at der opstår nye spørgsmål. For medlemmer der ikke arbejder i eller med folkeskolen kan der ligeledes være brug for anden og særlig rådgivning. Århus Lærerfor­ening rådgiver og svarer på spørgsmål baseret på de informationer, der er kendt på nuværende tidspunkt. Vores FAQ og nyheder på aalf.dk revideres derfor løbende alt efter situationens udvikling. Foreningen vil løbende opdatere dig, men du er som altid velkommen til at kontakte os enten på telefon 8613 0388 eller mail 133@dlf.org .

Pas godt på dig selv og dine nærmeste. 

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening


 

Medlemsbrev - 12. marts 2020

Af Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening

Kære medlem

En ekstraordinær situation kræver en ekstraordinær indsats af os alle i den kommende tid.

Århus Lærerforening tager helbred og sikkerhed for alle vores medlemmer og ansatte alvorligt. Vi følger myndighedernes anbefaling i forhold til at begrænse mulig smitterisiko og foreningens kontor er derfor lukket for personligt fremmøde indtil videre. Foreningen vil ligeledes forbeholde sig ret til at aflyse arrangementer med kort varsel.

Foreningen har samlet en række informationer om, hvad situationen får af betydning for dig som medlem her. Vejledningen er udformet som spørgsmål og svar og har til hensigt at svare på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Da situationen ændrer sig hele tiden, vil vejledningen og eventuel rådgivning blive revideret og udvidet løbende.

Foreningen står som altid til rådighed for medlemmerne. Vi følger udviklingen og holder dig løbende orienteret på vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 8613 0388 eller E-mail 133@dlf.org .

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening