Generalforsamlinger GF 2017

Regnskab og budget

Regnemaskine
Kassererens kommentarer til årsregnskab 2016 og budget 2017.

Af Jesper Hejndorf

Årsregnskab 2016

Årets resultat for 2016 blev et underskud på 84.579 kr., hvilket er bedre end forventet, idet der var budgetteret med et underskud på 245.000 kr.

Årsagssammenhænge

Grunden til den positive forskel på budget 2016 og det faktiske årsregnskab 2016 skyldes flere specifikke årsager, hvor jeg i det følgende anfører de mest betydningsfulde i nedslag.

De samlede indtægter var 201.069 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsagligt, at der ved regnskabsårets slutning kun var forbrugt 78% af den pulje tildelte AKUT-fonds midler (Amtskommunernes og Kommunernes fond til Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.) som Århus Lærerforening er berettiget til. Da disse midler tilføres foreningen i samme takt som midlerne forbruges, så udgør indtægten på denne konto dermed også kun 78% det forventede beløb. Det skal nævnes, at der her ikke udelukkende er tale om et decideret underforbrug, men at en del af omkostningerne i denne sammenhæng endnu ikke var opkrævet ved regnskabsårets slutning. De resterende 22% svarende til 249.087 kr. lægges oven i det beløb, som vi råder over i 2017 jf. budget 2017.

På omkostningssiden er der følgende væsentlige udsving mellem budget 2016 og årsregnskab 2016:

 • Under ’Personaleomkostninger’, der hovedsageligt dækker over løn og pension for de ansatte samt frikøb og honorarer for styrelse og formandskab, var der et samlet merforbrug på 238.114 kr. på trods af, at der på styrelsesfrikøb var en besparelse på 124.234 kr. pga. bl.a. orlov. At der her opstod et samlet merforbrug skyldes alene de økonomiske overenskomstmæssige forpligtigelser, som foreningen havde vedrørende Sonja Lindsteds beslutning om, efter sin mangeårige ansættelse, at aftræde sin stilling for at gå på pension.
 • Under ’Møder og kurser m.v.’, der omfatter personale, formandskab, styrelse, TR/AMR og øvrige medlemmer, var der en samlet besparelse på 526.377 kr. Dette skyldes ikke mindst det under ’indtægter’ omtalte mindre forbrug af AKUT-fonds midler på 249.087 kr. Hertil skal bl.a. lægges en besparelse ifm. personalets og formandskabets deltagelse i kurser og uddannelse samt styrelsens deltagelse i konferencer på i alt 84.768 kr. Desuden var omkostningerne til medlemsaktiviteter og skolernes fagpolitiske puljer samlet 116.277 kr. mindre end budgetteret.
 • Under ’Medlemsbladet ”SKOLEN”’, der omfatter layout, trykning, distribution og honorarer for ekstern assistance, var der en samlet generel besparelse på 45.487 kr.

Solidaritetsfonden og Særlig Fond

Solidaritetsfonden har i 2016 støttet Ahl Fonden (Aarhuskolonien) med 10.000 kr., Dansk Folkehjælp-julehjælp med 3.000 kr. og Sommerskole Gellerup med 5.000 kr. - i alt 18.000 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje og renter i 2016 er på 437.728 kr., mens udgifter til vedligeholdelse, administrationsbidrag, fællesudgifter, revision, ejendomsskat og afskrivninger beløber sig til 327.988 kr. Årets resultat for Særlig Fond er dermed et overskud på 109.740 kr., hvilket svarer til en forrentning på 1,09 %.

Budget 2017

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2017, som medfører et forventet underskud på 385.450 kr.

Jeg fremfører her de væsentligste årsagssammenhænge i runde tal set i forhold til årsregnskab 2016:

Indtægtssiden:

 • Der budgetteres med en nedgang i kontingentindtægter på 61.000 kr., idet vi anlægger en forsigtigt forventning til medlemsstallet.
 • At indtægtssiden samlet set budgetteres med at blive 268.000 kr. større betyder blot, at det uforbrugte beløb af tildelte AKUT-fonds midler fra 2016 (omtalt tidligere) her er medregnet og at regningen til uddannelse af tillidsrepræsentanter m.fl. bliver tilsvarende stor i 2017.

På omkostningssiden er der ud over almindelige prisfremskrivninger følgende væsentlige årsager til forbrugsforøgelse:

 • Vedrørende ”Personale- og styrelsesomkostninger” er der en forøgelse på 350.000 kr. Hertil er der tre væsentlige årsager:
  • I) Almindelig overenskomstmæssig lønudvikling beløber sig til ca. 160.000 kr.
  • II) Meromkostninger ved at styrelsesfrikøb falder tilbage til et almindligt niveau koster 129.000 kr.
  • III) Formandens tillæg har et efterslæb ift. skoleledernes, som lægger niveauet for formandens honorar. Dette får også betydning for næstformandens og kassererens honorarer og løber samlet op i 37.000 kr.
 • Omkostninger ifm. ’Møder og kurser m.v.’ for personale, formandskab og styrelse finder et mere almindeligt niveau, hvilket beløber sig til ca. 95.000 kr.
 • Det forventes at omkostninger til medlemsaktiviteter og fagpolitisk pulje finder et niveau, der medfører en stigning på 116.000 kr.

Budgetforslaget bygger på en stigning i medlemskontingent på 10 kr./md. for medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere og børnehaveklasseledere) og 2 kr./md. for medlemmer i fraktion 4 (pensionister). Kontingentstigningen påregnes at træde i kraft fra 1. august 2017.