Generalforsamlinger GF 2018

Regnskab og budget 17/18 - Kassererens kommentarer

Regnemaskine
Kassererens kommentarer til årsregnskab 2017 og budget 2018

Årsregnskab 2017

Årets resultat for 2017 blev et overskud på 295.527 kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet, idet der blev budgetteret med et underskud på 385.450 kr.

Årsagssammenhænge
Grunden til den positive forskel på budget 2017 og det faktiske årsregnskab 2017 skyldes flere specifikke årsager. I det følgende anfører jeg de mest betydningsfulde grunde i nedslag.

Indtægter:
Ser man bort fra AKUT-fonds midler (Amtskommunernes og Kommunernes fond til Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.) som tilføres Århus Lærerforening i samme takt som midlerne forbruges - og vi forbrugte kun 88% af rådighedsbeløbet - så havde vi en merindtægt på 123.706 kr. i forhold til de budgetterede indtægter. Dette skyldes hovedsageligt flere kontingentindtægter end forventet.

På omkostningssiden er der følgende væsentlige udsving:

  • Vedrørende ’Personaleomkostninger’ - der hovedsageligt dækker over løn og pension for de ansatte samt frikøb og honorarer for styrelse og formandskab - er der et samlet mindreforbrug på 99.771 kr. Dette skyldes en besparelse på ”Kontor - løn” på 89.419 kr., som hænger sammen med ansættelse af ny presse- og kommunikationskonsulent, samt en medarbejder på orlov uden løn.
  • Under ’Personale/styrelse/øvrige udg.’ ligger et samlet mindreforbrug på 100.321 kr. Årsagen hertil vil jeg betegne som generel tilbageholdenhed.
  • I forbindelse med ’Medlemmer’ forbruger vi 476.929 kr., hvilket er 103.071 kr. mindre end budgetteret. Her blev fx udgifter til generalforsamlingen og fagpolitisk pulje mindre end forventet.
  • Under ’Kommunikation’ er et samlet mindreforbrug på 104.102 kr. Årsagen hertil skyldes mindre trykning og layout udgifter samt et lavere forbrug af ekstern assistance.

Solidaritetsfonden og Særlig Fond
Solidaritetsfonden har i 2017 støttet Ahl Fonden (Aarhuskolonien) med 10.000 kr., Bogensholmlejren ved Ebeltoft Vig med 4.000 kr., Sommerskole Gellerup med 5.000 kr. og Lærerstuderenes Tidsskrift Via University College Aarhus med 300 kr. - i alt 19.300 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje og renter i 2017 er på 447.408 kr., mens udgifter til vedligeholdelse, administrationsbidrag, fællesudgifter, revision, ejendomsskat og afskrivninger beløber sig til 322.384 kr. Årets resultat for Særlig Fond er dermed et overskud på 125.024 kr., hvilket svarer til en forrentning på 1,23%

Budget 2018

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2018, som medfører et forventet underskud på 472.514 kr.

Jeg fremfører her de væsentligste årsagssammenhænge i runde tal set i forhold til årsregnskab 2017:

Indtægter:

  • Der budgetteres i 2018 med indtægter, der modsvarer niveauet af de faktiske indtægter i 2017. Sammenlignes de enkelte poster, er der mindre udsving, der ophæver hinanden. Således forventes indtægterne samlet at beløbe sig til 11.300.000 kr.

På omkostningssiden er der ud over almindelige løn- og prisfremskrivninger følgende væsentlige årsager til udgiftsforøgelse:

  • Vedrørende ’Personale/styrelse/øvrige udg.’ er der en forøgelse på 170.000 kr. Hertil fremhæves flg. årsager: I) Forbruget i 2017 på denne posteringsgruppe var 100.000 kr. lavere end forventet. II) Der holdes Nordisk Konference med Århus Lærerforenings deltagelse i 2018 - 38.500 kr. III) Betaling for leje af P-pladser i naboejendommen - 25.500 kr.
  • Forøgede omkostninger angående ’Medlemmer’ beløber sig til 208.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt, at vi pga. stor valggeneralforsamling med middag & fest budgetterer med 75.000 kr. mere end sidste år, samt at vi laver et projektuddannelsesforsøg for nyuddannede lærere for 83.000 kr.
  • Omkostninger ifm. ’Kommunikation’ finder tilbage til et mere almindeligt niveau med 3 udgivelser af magasinet MANDAT og et generalforsamlingsblad, hvilket beløber sig til 105.000 kr. mere end i 2017, hvor der udkom 3 numre af SKOLEN.

Budgetforslaget bygger på et uændret medlemskontingent.