Generalforsamlinger GF 2021 - online

Regnskab og budget

Regnskab og budget GF
Kasserens kommentarer til årsregnskab 2020 og budgetforslag 2021

af kasser Jesper Hejndorf

Årsregnskab 2020

Årets resultat for 2020 blev et overskud på 44.020 kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet, idet der blev budgetteret med et underskud på -899.384 kr.

Årsagssammenhænge
Grunden til det forholdsvist store budgetterede underskud hænger i høj grad sammen med overgangen til ny ferielov, hvor ferie afvikles i takt med den opspares. Dette medførte, at foreningens ansatte og styrelse havde indefrosne feriemider på op mod 700.000 kr. og hele denne engangsudgift, valgte ÅLF at afvikle i 2020.

2020 blev året, hvor verden blev ramt af ny coronavirus (COVID-19). Denne ubehagelige pandemi fik en omfattende negativ betydning for en meget stor del af alle de aktiviteter, der var planlagt til at ligge i marts måned og året ud. Fx foreningens generalforsamling og tilhørende medlemsfest, en vifte af øvrige medlemsarrangementer samt diverse kurser og konferencer måtte aflyses.

Sammenfaldet af disse to ovenstående begivenheder betød derfor, at vi – mod forventning og noget ufrivilligt – kom ud af regnskabsåret 2020 med et lille overskud på 44.020 kr.

Solidaritetsfonden og Særlig Fond
Solidaritetsfonden har i 2020 ydet støtte til følgende formål: Foredragsrække i Kvindepolitisk forum med 2000 kr., Sommerskole Gellerup med 5.000 kr., Aarhus Kolonien AHL-fonden med 10.000 kr., Dansk Folkehjælps konfirmationsstøtte med 2.500 kr. og Mødrehjælpens julehjælp med 10.000 kr. Samlet beløb støtten sig dermed til 29.500 kr.

Særlig Fonds indtægter i form af husleje i 2020 er på 459.458 kr., mens udgifter til negative renter, administrationsbidrag, fællesudgifter, revision, ejendomsskat og afskrivninger beløber sig til 314.351 kr. Årets resultat for Særlig Fond er dermed et overskud på 145.117 kr., hvilket svarer til en forrentning på 1,394%

Det er Særlig Fond, som ejer de lokaler ÅLF benytter, og Særlig Fonds bestyrelse er identisk med ÅLF’s kredsstyrelse.

Da de tre øvrige etager ud over Særlig Fonds erhvervslejlighed i ejendommen Grønnegade 80 skal udstykkes til beboelseslejligheder, besluttede bestyrelsen i samråd med vores advokat at sælge Særlig Fonds andel i ejendommen. Prisen blev forhandlet til 11.250.000 kr., og salget blev gennemført i december 2020. Da der samtidig opstod en enestående mulighed for at købe en større, tilsvarende erhvervslejlighed på den anden side af gaden i nr. 93, slog bestyrelsen til. Købsprisen blev her forhandlet til 10.858.000 kr. Dertil skal lægges renoveringsudgifter på ca. 3.000.000 kr. ekskl. moms.

Budgetforslag 2021

Der fremlægges et samlet forslag til budget 2021, som medfører et forventet underskud på -1.590.462 kr.

Hertil er der to væsentlige årsagssammenhænge på omkostningssiden, som afviger fra et normalt regnskabsår:

Indtægter:
Der budgetteres i 2021 med indtægter, der matcher de vanlige indtægter i et år med et sammenligneligt medlemsantal og i et år, hvor TR/TRS-kurset kan afvikles med AKUT-indtægter, der modsvarer omkostningerne hertil. De samlede indtægter forventes således at beløbe sig til 11.888.740 kr.

På omkostningssiden er der ud over prisfremskrivninger og andre almindelige justeringer følgende to væsentlige årsager til den budgetterede udgiftsforøgelse:

- Vedrørende ’Personale- og styrelsesomkostninger’ er der en forventet forøgelse i omkostninger på ca. 500.000 kr., hvilket skyldes, at den fratrådte formand har ret til eftervederlag frem til og med november, eller indtil han måtte starte i et nyt job.  

- Angående ’Lokaleomkostninger’ budgetters der, i forbindelse med flytning til den nye og større erhvervslejlighed i Grønnegade 93, med ekstraomkostninger på 500.000 kr. til nyanskaffelse af inventar.

Budgetforslaget bygger på et uændret medlemskontingent.