Høringssvar Høringssvar afgivet i 2019

Høringssvar af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Århus Lærerforening tager indstillingen til efterretning med nedenstående kommentarer.

Århus Lærerforening ønsker generelt at understrege vigtigheden af høj medarbejderinddragelse. Det være sig gældende for både fusions-, flytte- og byggeprocessen helt frem til indflytning på ny skole i Gellerup i 2025. De berørte personalegrupper har brug for rettidige svar.

Århus Lærerforening skal igen understrege vigtigheden af, at en god og varig løsning for Stensagerskolen understøttes og fremmes.

Kommentarer til beslutningspunkter, indstillingen side 1 og 2.
1) Århus Lærerforening er positiv overfor beslutningen om en ny skole i Gellerup, herunder fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Foreningen understreger nødvendigheden af, at der udarbejdes risikovurdering af den samlede proces både fusionen af de to skoler og indflytningen.
Ligeledes skal det understreges, at der skal være transparens i økonomien i forhold til fusionsprocessen med særlig vægt på medarbejdernes jobsikkerhed.

Århus Lærerforening vil opfordre byrådet til at følge samme beslutning som i 2007, hvor man sidst nedlagde/fusionerede skoler i vestbyen. Dengang besluttede byrådet, at der skulle følge økonomiske bevillinger med eleverne, så modtagerskolerne fik en særlig ’vestbybevilling’ med sig resten af skoleforløbet. Det er Århus Lærerforenings opfattelse, at denne ordning i stor grad var en del af grunden til, at forandringerne for skolerne dengang forløb positivt.

En yderligere erfaring fra forløbet i 2007 er, at der for at sikre stabilitet samt den særlige ekspertise, der er på disse skoler, afsættes økonomi med henblik på at aftale en form for fastholdelsestillæg for de medarbejdere, der bliver ansat på den fusionerede skole.

Århus Lærerforening ved fra lignende processer, at der er økonomiske udgifter forbundet med skolenedlæggelser, fusioner og skoledistriktsændringer. Det gælder både flytte- og etableringsomkostninger. Det er Århus Lærerforenings opfattelse, at der i indstillingen ikke er taget højde for disse udgifter til fx personaletimer, flytning af inventar og materialer og ekstra tekniske serviceudgifter.

2) Århus Lærerforening tager forslaget om SFO tilbud til efterretning. Da den nye skole ikke skal være en heldagsskole, er det nødvendigt med et kvalificeret fritidstilbud til eleverne i indskolingen. Det er vigtigt, at der i etablering af fritidstilbud tages højde for den socioøkonomiske situation i området, herunder betydningen for den økonomiske tildeling til fx fripladser og specialpædagogik.

3) Århus Lærerforening tager beslutningspunktet til efterretning. Den nuværende beboersammensætning og elevgrundlaget tilsiger, at undtagelsen for henvisning af børn med dansk som andetsprog bør opretholdes.
I et fremadrettet perspektiv bør det vurderes om det frie skolevalg - som prøvehandling - skal ophæves for skoledistriktet.

4) Århus Lærerforening opfordrer til, at de foreslåede skoledistriktsændringer gen-nemgår en grundig analyse af de forventede økonomiske, pædagogiske og personalemæssige konsekvenser af et ændret skoledistrikt. Det er foreningens opfattelse, at idéen om at lade skolebestyrelserne være aktive i forhold til at finde løsninger er positiv, men at det kræver, kompetencerne for dette arbejde bliver gjort tydeligere, ligesom forslag til yderligere analyser eller anbefalinger bør vægtes højt.

5) Århus Lærerforening ønsker at blive inddraget i udviklingen af Nest-principperne på fusionsskolen ved deltagelse i udviklings- eller følgegruppe og med inddragelse af medarbejdere og etablering af følgeforskning. Det er vigtigt, at Nest-principperne udvikles i samarbejde med medarbejderne fra de to fusionerede skoler. Den særlige og højt specialiserede viden, der er udviklet og erfaret i området, skal og bør være en væsentlig del af de pædagogiske principper, der skal arbejdes efter på fusionsskolen og senere på den nye skole i Gellerup.
I forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne på Tovshøjskolen og Ellekærskolen er det vigtigt, at der udarbejdes en klar procesplan.

Der bør tages et særligt hensyn til de medarbejdere på Tovshøjskolen og Ellekærskolen, der begrundet i fusionen ønsker at søge nye udfordringer fx i forbindelse med mobilitetsugen i foråret 2020.

6) Århus Lærerforening har ingen kommentarer.

7) Jf. afsnit 7, side 8 og 9 i indstillingen.
Århus Lærerforening ønsker en uddybende beregning af de oplistede finansieringsmuligheder, med henblik på at kunne følge de økonomiske forudsætninger fremadrettet.

8) Århus Lærerforening tager beslutningspunktet til efterretning.

9) Århus Lærerforening tager beslutningspunktet til efterretning, men opfordrer til at se på, om dette incitament bør øges og udvides til flere skoler i området.

Kommentarer til øvrige afsnit i indstillingen - 5. Ydelse og Forældresamarbejde side 6
I indstillingen står:
"Det foreslås, at den fusionerede skole skal prioritere, at der skal være fire årlige skole-hjem-samtaler med fokus på den faglige udvikling."
Århus Lærerforening ønsker at understrege, at prioritering af antallet af årlige skole-hjem-samtaler hører hjemme i skolens bilag 1-drøftelser under hensyntagen til skolens samlede ressourcer.
Skole-hjem-samarbejdet er en del af skolens pædagogiske udvikling. Hvordan samarbejdet skal tilrettelægges og planlægges, skal og bør besluttes på skolen i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og i sammenhæng med skolens pædagogiske praksis, værdigrundlag og kultur.

Specialklasser og modtagelsesklasser side 6
Århus Lærerforening ønsker at understrege, at flytningen af specialklasserne skal ske med høj inddragelse af de fagprofessionelle på skolen og Århus Lærerforening.

 

Høringssvaret er afgivet 10102019