Høringssvar Høringssvar afgivet i 2019

Høringssvar vedr. ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse

Århus Lærerforening støtter forslaget med følgende kommentarer:
  • Foreningen er positive overfor målsætningen for ’Borgernes MSB - et samlet MSB’ og støtter op om målsætningen om en samarbejdende organisation, der baserer sig på øget tillid, mindre kontrol og et opgør med nulfejlskulturen. Ligeledes er foreningen positiv overfor det beskrevne fokus på et gennemsigtigt og forenklet administrationsgrundlag, herunder fælles IT-løsninger og fagsystemer.
  • Århus Lærerforening finder det positivt, at der i processen med udarbejdelse af forslaget har været igangsat en  organisationsanalyse med inddragelse af ledere og medarbejdere. Foreningen stiller sig dog forbeholden i forhold til den meget korte tidshorisont for organisationsændringen og spørgende til, om MSB i sin nuværende form og organisering skal forberedes bedre, herunder fokus på udarbejdelse af risikoanalyse. For den bedste implementering og kvalificering ønsker vi at understrege, at der i de næste faser skal være mulighed for medarbejderinddragelse og -indflydelse. Det er de fagprofessionelle, der i dagligdagen står med opgaven og kontakten til borgerne og bedst kan vurdere, hvor og hvordan opgaven løses bedst. Det er en afgørende faktor, at inddragelsen sker gennem MED-systemet.
  • Det er vigtigt igen at understrege, at der skal være en særlig opmærksomhed på, at der risikovurderes grundigt for konsekvenser for medarbejderne på alle de tiltag og ændringer, som den nye organisering medfører.
  • Det er Århus Lærerforenings holdning, at der ligeledes skal være et særligt og skærpet fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til nye og anderledes opgaver i en ny organisering. Ambitionen om koordinering mellem centre og medarbejdere skal prioriteres og følges op af tydelig kompetent ledelse, konkret beskrivelse af opgaven og ikke mindst en anerkendelse af, at det kræver tid og ressourcer. Begreber som koblingskompetence og relationel koordinering bliver kun til reelle handlinger, hvis der følger uddannelse og ressourcer med. Det er derfor vigtigt, at den beskrevne pulje til prioriteringer anvendes til kompetenceudvikling.
  • ’Voksen Handikap Gentænkt’ er endnu ikke fuldt implementeret. Der skal derfor være en øget opmærksomhed på, hvad endnu en omstrukturering betyder for medarbejderne. Der skal blandt andet sikres en tydelig og rettidig kommunikation til alle medarbejderne på alle niveauer i organisationen.

Høringssvaret er afgivet den 12. april 2019