Høringssvar Høringssvar afgivet i 2020

Høringssvar om ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn

Århus Lærerforening hilser forslaget til en ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn velkommen. Foreningen har følgende kommentarer.

Foreningen deler ambitionen om at styrke den lokale kvalitetsopfølgning. Intentionerne i den nye ramme er på det over­ordnede plan koblet med den nye styringsmodel for Aarhus Kommune. På Børn og Unge niveau er der mulighed for en meningsfyldt sammenhæng til arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber og styrkelse af den professionelle kapital og dømme­kraft.

Foreningen finder det positivt, at den nye ramme i højere grad understøtter brugen af de fagprofessionelles stemme. Den enkelte skole, det enkelte dagtilbud og FU vil med en konstruktiv, kritisk tilgang til egen praksis kunne vise, hvad der fungerer, men samtidigt også synliggøre udfordringerne. I en struktureret ramme kan medar­bejdere og ledere udvikle egen praksis og bidrage til udvikling af organisationen.

Det er meget vigtigt at anerkende og have løbende fokus på, at det kan være sårbart for en skole eller institution at vise, hvor den har brug for hjælp. Og ligeledes sårbart at vise, hvad man lykkes med. Skal vi udvikle en lokal praksis i fællesskab, skal vi aktivt arbejde med, at opgaven er svær og forbundet med mange dilemmaer, herun­der etiske. Århus Lærerforening tilskynder derfor til en drøftelse og stillingtagen til de etiske udfordringer og dilemmaer.

Betingelserne for arbejdet med den nye ramme skal tydeligt beskrives. Hvordan ska­bes der tid og rum til opgaven? Det gælder for den samlede opgave i den nye ramme, men også for de enkelte elementer. Her tænker vi blandt andet på den kon­krete tid til gennemførsel af læringssamtaler og læringsmil­jøobservationer, men også på de opgaver der ligger ind imellem

Århus Lærerforening foreslår på baggrund af ovenstående, at der udarbejdes en konkret beskrivelse af udmøntningen af den nye ramme. Herunder at der centralt og decentralt udarbejdes en risikovurdering, og MED-systemet og tillidsvalgte på alle niveauer inddrages i arbejdet. Mulige risici for ledelse og medarbejdere skal beskri­ves og tages alvorligt.

Det er derudover foreningens anbefaling, at den nye ramme og arbejdet med indhol­det følges op af et grundigt evalueringsdesign med en evaluering allerede efter år 1.

Læringssamtaler:
Århus Lærerforening er positiv overfor intentionen bag læringssamtalerne, men ud­trykker samtidig en bekymring for, om der opbygges et nyt tungt og bureaukratisk system.

Der bør tidligt evalueres på kadence, mængden af møder og den store deltagerkreds. Som nævnt i ovenstående, skal der ressourcemæssigt tages højde for omfanget af den samlede opgave.

Læringsmiljøobservationer:
Århus Lærerforening har ved høringsmødet den 19. november 2020 påpeget, at det i materialet på side 8 fortsat er beskrevet, at det er værtstilbuddets ledelsesteam, der skal deltage i feedbacksamtalen på baggrund af læringsmiljøobservationen. Det fremgår i oversigten på side 14, at deltagerkredsen i feedbacksamtalen også inklude­rer den modtagende medarbejder. På høringsmødet tilkendegav Børn og Unge, at fejlen vil blive rettet. 

Foreningen understreger, at det er vigtigt, at der tænkes i relevans mellem deltager­kreds og de temaer, der er udvalgt til observation. Det skal tydeliggøres, hvordan medarbejderne skal inddrages i de beslutninger, der danner grundlag for observati­onsemner.

I rammen er det beskrevet, at det er byrådet, der udvælger temaer med udgangs­punkt i kvalitetsrapporten. Skoler, dagtilbud og FU skal med afsæt i temaet udvælge lokale fokusområder. Det bør præciseres, hvordan den enkelte arbejdsplads har mu­lig­hed for at tilpasse temaer til den lokale kontekst.

Det skal ligeledes tydeligt præciseres, hvilken rolle den faglige konsulent fra Børn og Unge har i læringsobservationerne og i efterbehandlingen.

Læringsmiljøobservationernes gennemførsel skal være tryg og meningsfyldt for alle. Det gælder for de besøgende, værtstilbuddets deltagerkreds og alle øv­rige på værts­tilbuddet.

Det bør tydeligere beskrives, hvordan og i hvilken form elever og forældre informe­res om formål, indhold og gennemførsel af læringsmiljøobservationer på skolen, i dagtilbud og i FU.

Det skal håndteres, at læringsmiljøobservationerne ikke giver anledning til et kon­kurrenceforhold mellem skoler, institutioner og FU. Dette forhold bør derfor indgå som en del af risikovurderingen, og den konstruktive, kritiske tilgang Børn og Unge som samlet organisation skal have til arbejdet i og med den nye ramme for kvalitets­opfølgning og tilsyn.

Inden arbejdet igangsættes og i den foreslåede evaluering, skal der arbejdes med det forventede udbytte af læringsmiljøobservationerne. 

Datagrundlaget:
Århus Lærerforening finder det positivt, at der er en tydelig beskrivelse af, at data forstås som det brede databegreb. Kvalitative data i denne sammenhæng er data, der identificeres i praksis samt viden, der opsamles i den daglige undervis­ning og i rela­tionen til børnene og de unge og de fagprofessionelles erfaring og fag­lige indsigt.

Der skal være stor opmærksomhed på, at data ikke blot bliver den tilgængelige og mulige data, der kan genereres fra LIS systemet. Data skal tænkes bredere og som rekvireret data, der tager udgangspunkt i de fagprofessionelles identificeringer af udfordringer og eller positive erfaringer fra dagligdagen.

Tilsyn:
Det er vigtigt, at den beskrevne proces for tilsynsforpligtigelsen har relevant sam­menhæng med de øvrige tiltag og elementer i rammen. Et vigtigt opmærksomheds­punkt i det foreslåede evalueringsdesign.

Århus Lærerforening takker for en god og inddragende proces i arbejdet med ud­viklingen af rammen. Foreningen stiller sig gerne til rådighed for den videre kvalifi­cering af rammen.

Høringssvaret er afgivet 17. december 2020