Høringssvar Høringssvar afgivet i 2020

Høringssvar vedr. analysen af skolernes indeklima og det udarbejdede forslag til strategi for indsatsen ’Strategisk indeklimaplan’

Århus Lærerforening finder det positivt, at der nu er udarbejdet et forslag til en in­deklimastrategi for skolerne i Aarhus Kommune på baggrund af Byrådets vedtagelse af ’Skolernes indeklima’ den 20. marts 2019.

Her var opgaven at få lavet en indeklimastrategi for skolerne ud fra følgende indsat­ser:

 1. Status på de eksisterende skoler
  • Registrering af status på alle skoler
  • 2 testskoler er udvalgt, Skåde Skole og Læssøesgade Skole
 1. Analysestudie af de to nyeste skoler
 2. Udvikling af et interventionsstudie i samarbejde med DCUM, DPU og Ingeniør­højskolen i Aarhus

Århus Lærerforenings bemærkninger til:

 1. De beskrevne principper for prioritering af anlægsindsatsen
 2. Status på høringspartens skole
 3. Idéen om uddannelse af og brugen af rumvejledere

Ad 1) Kommentarer til principperne for prioritering
Århus Lærerforening finder det positivt, at skoler, hvor læringsmiljøet er mest ud­fordret, har den højeste prioritering.

Med henblik på forskningens påvisning af indeklimaets direkte effekt på elevernes læring, anbefaler Århus Lærerforening, at den generelle indsats inden for området opprioriteres, og at tidshorisonten fremrykkes.

Århus Lærerforening stiller spørgsmål til, om rapporten har benyttet nyeste viden om PCB og radon på de enkelte skoler.

Ad 2) Kommentarer til beskrivelsen af status på de enkelte skoler
Århus Lærerforening finder det positivt, at det er tilstræbt at lave en grundig gen­nemgang af status for de enkelte skoler. Det giver hermed et grundlag for at foretage de bedst mulige prioriteringer og løsninger både samlet på kommunalt plan og lokalt på den enkelte skole. 

Ad 3) Kommentarer til ’Idéen om uddannelse af og brugen af rumvejledere’
Århus Lærerforening finder det interessant og positivt at undersøge effekt og pæda­gogisk værdi af arbejdet på skolerne, ved at se på skolens fysiske rammer med nye øjne.

På side 6 i Strategisk indeklimaplan står der bl.a.:

4. på sigt at uddanne rumvejledere på alle skoler i Aarhus Kommune. Disse etableres i teams, der repræsenterer indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og fritidsaktiviteterne samt skolens serviceleder.

 • at rumvejlederne får værktøjer til at afdække fysiske og pædagogiske udfor­dringer.
 • at rumvejlederne kan vejlede og understøtte kollegerne i ibrugtagning af de fysiske rammer, der understøtter den valgte pædagogiske praksis og organi­sering.
 • at rumvejlederne forankres i arbejds- og undervisningsmiljøarbejdet på deres skoler, så arbejdet med udvikling af de fysiske rammer bliver en vedvarende indsats på skolerne. 

Det er Århus Lærerforenings holdning, at de opgaver, der er tiltænkt rumvejledere, skal varetages af arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne. Arbejdsmiljørepræsen­tanterne skal kvalificeres til opgaven gennem uddannelse, og der skal med en ny op­gave være opmærksomhed på sammenhængen mellem opgaver og ressourcer for arbejdsmiljørepræsentanten.

Høringssvaret er afgivet 10. februar 2020