Høringssvar Høringssvar afgivet i 2020

Høringssvar vedr. balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Århus Lærerforening tager spareforslagene til efterretning med følgende kommentarer:

Århus Lærerforening ønsker indledningsvis at rette et fokus på den særlige økonomiske udfordring, der er i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). Som beskrevet i høringsmaterialet udfordres MSB af at have mange opgaver og områder, som i forhold til økonomi og styring er meget vanskelige at påvirke eller er direkte ustyrbare. Århus Lærerforening ser derfor positivt på, at regeringen og KL med økonomiaftalen for 2020 i fællesskab ønsker at undersøge, hvad der ligger bag den stigende udvikling og efterspørgsel på ydelser i MSB. Herunder kommunernes mulighed for at få bedre lovgivningsmæssige rammer, der muliggør forebyggende arbejde, for at mindske strømningen mod det specialiserede område. Det er bydende nødvendigt, at politikerne centralt og ikke mindst kommunalt tager ansvar for de konsekvenser, der afledes af udviklingen på området.

I forhold til det fremlagte balanceplansforslag, er det vigtigt at forholde sig kritisk til, at de økonomiske og demografiske prognoser, der ligger til grund for beregninger, beskrives som værende behæftet med en betydelig usikkerhed.
Det har stor betydning i forhold til de konkrete balanceplansforslag. Det er med den store beregningsmæssige usikkerhed meget vanskeligt at vurdere de faktiske konsekvenser for de enkelte områder, arbejdspladser og medarbejdere.

Århus Lærerforening er bekymrede for, om balanceplanen og de eventuelle besparelser vil få følgevirkninger i de øvrige magistratsafdelinger. Et særligt opmærksomhedspunkt for Århus Lærerforening er det forhold, at forringelser af tilbuddene til udsatte børn og unge i MSB kan have konsekvenser for deres skolegang.

Århus Lærerforening ønsker at understrege, at det tilfælde forslagene omsættes til virkelighed, er det meget vigtigt, at der i processen er et særligt fokus på reel inddragelse af medarbejderne. Derudover et tydeliggjort ledelsesansvar i forhold til de store forandringer og det øgede arbejdspres, der direkte nævnes som konsekvens i flere af forslagene i balanceplanen.

I sammenhæng med ovenstående ønsker Århus Lærerforening at rette en opmærksomhed på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, der afledes af en sparerunde. Foreningen understreger endnu engang, at det er ledelsens ansvar at prioritere i opgaverne, når der bliver færre medarbejdere. Ligeledes skal der fra ledelsens side være en øget bevågenhed på, at opgaverne fremadrettet tilpasses de tildelte ressourcer.

Et HMU arbejdsmiljømål for 2019 var en målsætning om forbedringer i forhold til medarbejderinvolvering i forbindelse med forandringsprocesser. Seneste social kapital-måling viste et status quo med en lav totalscore på 53 point. Det betyder, at udfordringen med medarbejderinddragelse i forandringsprocesser stadig er aktuel. Dette forhold skal tages alvorligt, når organisationen endnu engang skal ud i store forandringer og det ovenpå en organisationsændring, der endnu ikke er faldet helt på plads.

Århus Lærerforening har følgende kommentarer i forhold til balanceplanens forslag nr. 13 - Omlægning af STU4:
Århus Lærerforening forholder sig kritisk til, at medarbejderne på STU4 ikke har været tilstrækkelig involveret og inddraget i forhold til balanceplansforslaget, ej heller præsenteret for ønsket om modernisering. I vores samtaler med medlemmer på STU4 fremgår det, at der er en klar oplevelse af, at de forslag til moderniseringer, der er ønsket i forvejen, er områder, der allerede udvikles på. Et ønske om at modernisere og udvikle STU4 for autister er ikke betinget af lokation. Det vurderes fra medarbejdersiden, at der i de nuværende lokaler er mulighed for at lave udvikling og modernisering i tilrettelæggelse af undervisningen som ønsket af organisationerne på området. Uagtet lokation bør der være en realistisk tilgang til, at udvikling og modernisering kræver ressourcer.

Århus Lærerforening opfordrer til, at der forud for en eventuel beslutning laves en grundig afsøgning og vurdering af, om de foreslåede nye lokaliteter egner sig til unge med autisme. De nuværende lokaler med mange små rum opleves som de rette for målgruppen, da de autistiske unge ofte har brug for at kunne trække sig, for at kunne minimere stress og tab af færdigheder. Der skal være et skærpet fokus på inddragelse af de fagprofessionelle medarbejderes vurdering af lokaliteterne.

En flytning af STU4 vil forringe muligheden for samarbejde mellem de fagprofessionelle på de tre STU afdelinger på Lyngå. Mulighed for sparring og kvalificering af opgaven er af afgørende betydning for et godt tilbud til de unge. Der er i dag et godt og konstruktivt samarbejde mellem afdelingerne, et godt arbejdsmiljø og en positiv social kapital-måling. Dette kan gå tabt ved en flytning med konsekvens for det samlede STU tilbud på Lyngå.

Århus Lærerforening forholder sig undrende overfor det meget lille besparelsespotentiale, der er i forslaget. Det bør holdes op imod de mange ressourcer, der skal i spil i forhold til en flytning. Her tænkes ikke blot på de praktiske forhold, men særligt det forhold, at for unge med autisme kan en flytning til nye omgivelser være meget omkostningstung. Det er nævnt i forslaget som en overvejelse, men bør tages meget alvorligt.

Høringssvaret er afgivet den 5. februar 2020