Høringssvar Høringssvar afgivet i 2021

Høringssvar om udkast til ny vision på fritidsområdet – SFO

Århus Lærerforening hilser visionen på fritidsområdet velkommen. Visionen er et vigtigt og understøttende bidrag til en helhedsforståelse for det gode børne- og ungdomsliv. Foreningen er positiv overfor en styrket sammenhæng mellem undervisningen i skolen og fritidspædagogikken i SFO.

Foreningen har følgende kommentarer.

Visionsteksten:
I indledningen anvendes begrebet aktivist. (…) er aktive medskabere af deres fritid og får mod og støtte til at være aktivister i eget liv (…)
Foreningen vil foreslå, at aktivister ændres til aktører. Det bør ligeledes konsekvensrettes i den øvrige tekst.

Handlingsforslag:
Foreningen tager handlingsforslagene til efterretning. Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse: Arbejdet med rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO bør være en naturlig del af skoleårets planlægning på den enkelte skole.

Øvrige kommentarer:
Skal visionen udmøntes og leve lokalt på skolerne, er det vigtigt, at der sikres en høj medarbejderinddragelse.

Høringssvaret er afgivet den 13. januar 2021