Tillidsrepræsentant og TRS Regioner og regionsmøder

Forretningsorden - regioner

Regionale TR/TRS-møder

Formål

De regionale møder er TR/TRS’ eget forum. Formålet for møderne er at give TR/TRS mulighed for:

  • Videreudvikling af netværk
  • Erfaringsudveksling af netværk
  • Sparring
  • At medvirke endnu mere aktivt til udvikling af Århus Lærerforenings politik
  • At styrke sammenholdet
  • At styrke kendskabet til hinandens skoler
  • At styrke indflydelsen i MED-strukturen

 

Forretningsorden

1. Områderne:
Århus Lærerforenings tillidsrepræsentanter og –suppleanter er inddelt i 8 regioner, som følger Børn og Unges områdestruktur.
Til hver region knyttes 1-2 styrelsesmedlemmer for en periode på et år. Hvert år i april skifter styrelsesmedlemmerne region.

2. Regionale TR/TRS-møder:

Indkaldelse:
Styrelsen fastsætter en årlig mødeplan for TR/TRS-møderne, såvel de fælles som regionale møder. Regionsgrupperne kan herudover mødes efter behov.

Mødeledelse:
Mødet ledes af TR på den skole, hvor mødet holdes.

Deltagere:
TR/TRS og de(t) tilknyttede styrelsesmedlem(mer). Herudover kan der inviteres relevante personer.

Dagsorden:
Forslag til punkter på dagsordenen fremsættes i regionens konference. Endelig dagsorden udarbejdes af TR/TRS på skolen, hvor mødet holdes eller af regionens tilknyttede styrelsesmedlem. Dagsordenen udsendes på regionens konference fredag i ugen før mødet.

Faste punkter på dagsordenen:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Valg af referent
3. Fra skolerne
4. Fra styrelsen
5. Nyt fra og til områdeMED
6. Næste møde: Punkter til dagsorden
7. Eventuelt

Referater:
I den enkelte region varetager skolerne på skift referentfunktionen. Referatet udsendes på regionens konference senest den efterfølgende tirsdag. Mødets deltagere nævnes med navn, funktion og skole.

Referaterne skal indeholde hovedlinjerne i diskussioner samt konklusioner og beslutninger.

Opfølgning på møderne:

  • TR/regionen retter selv direkte henvendelse til kontoret vedrørende sagsbehandling.
  • Styrelsen drøfter på det efterfølgende styrelsesmøde referaterne fra regionsmøderne og behandler relevante problemstillinger.
  • Derudover kan de(t) enkelte styrelsesmedlem(mer) referere til styrelse og/eller formandskabet.

Økonomi:
Kørsel på normale TR/TRS-mødevilkår.
I skolernes fagpolitiske puljer er indeholdt 500 kr. til forplejning på regionsmøderne.


Revideret den 19. marts 2015.