Særlig fond

Formålet med Århus Lærerforenings Særlig Fond er at kunne yde støtte til medlemmer under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger i forbindelse med konflikt fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.