Varsler i forbindelse med afsked

Opsigelse
I forbindelse med afsked af medarbejdere på grund af arbejdsmangel/stillingsnedlæggelse er der forskellige vilkår og varsler for henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansatte.

For overenskomstansatte følges reglerne i Funktionærloven, mens tjenestemænd er omfattet af Tjenestemandsloven/-regulativet.

Overenskomstansatte

Ansættelsestid

Opsigelsesvarsel

Opsigelse indgivet inden

0-6 måneder

1 måned

5 måneders ansættelse

6 måneder-3 år

3 måneder

2 år og 9 måneders ansættelse

3 år-6 år

4 måneder

5 år og 8 måneders ansættelse

6 år-9 år

5 måneder

8 år og 7 måneders ansættelse

9 og mere

6 måneder
Derudover gælder det, at såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udbetale et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.

Det gælder ligeledes, at der altid ved afsked skal ske partshøring samt at den afskedigede medarbejder har krav på en begrundelse for afskeden.


Tjenestemænd

Afsked af en tjenestemand skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

En tjenestemand, hvis stilling nedlægges, har pligt til at overtage en anden „passende stilling.“ Hvis stillingen nedlægges, og der ikke kan tilbydes en sådan passende stilling, har tjenestemanden ret til rådighedsløn (svarende til hidtidig løn) i 3 år. Tjenestemænd ansat før september 1970 (kommuner) og før 1. juli 1969 (stat) er i stedet omfattet af reglerne om ventepenge. Ventepenge udbetales i 5 år og udgør i de første 3 måneder et beløb svarende til fuld løn og derefter 2/3 løn. En periode på rådighedsløn/ventepenge medregnes i pensionsalderen.