Underretning

Underretning
Lærere har udvidet underretningspligt.

Ifølge serviceloven har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold mishandling, seksuelle overgreb mv., eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen.

Udvidet underretningspligt
Da lærere er ansat i et offentligt hverv, betyder det, at de er underlagt en skærpet underretningspligt: Hvis læreren får formodning om, at en elev er udsat for omsorgssvigt, har læreren pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Lav handleplaner
Århus Lærerforening anbefaler, at skolen har handleplaner, der angiver, hvordan der skal handles i de konkrete tilfælde. Det er foreningens opfattelse, at:

  • Læreren, der har en formodning om omsorgssvigt, straks skal orientere sin skoleinspektør med henblik på drøftelse af situationen og efterfølgende handling.
  • Det er skoleinspektørens pligt at varetage orientering til forældremyndigheden og underretning til de sociale myndigheder.
  • Hvis skoleinspektøren ikke vil foretage underretning, og læreren vurderer, at dette er nødvendigt, skal læreren selv gøre det. Læreren skal forinden orientere skoleinspektøren herom.
  • Hvis formodningen går på, at eleven er udsat for en kriminel handling eksempelvis vold eller seksuelt misbrug, skal underretning ske uopsætteligt. I disse tilfælde er det vigtigt, at eventuelt bevismateriale ikke fjernes og eventuelle oplevelser påvirkes.

Det er herefter de sociale myndigheder, der foretager det nødvendige i sagen – herunder træffer beslutning om og sørger for politianmeldelse, orientering af forældremyndigheden mv.

Du har ret til at blive orienteret
Kommunen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning bekræfte modtagelsen af underretningen over for dig. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en anonym underretning.

Kommunen skal desuden som udgangspunkt orientere dig som fagperson om, hvorvidt kommunen har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Orienteringen har til hensigt at bekræfte, at kommunen behandler sagen på behørig vis. I nogle særlige tilfælde har du dog ikke krav på en orientering. Dette kan for eksempel gøre sig gældende, hvis familiens tillidsforhold til de offentlige myndigheder er af en sådan karakter, at udvekslingen af oplysninger vil skabe unødige barrierer for det videre samarbejde mellem parterne.

Tavshedspligt
For læreren som offentlig ansat betyder personlig tavshedspligt, at der kun må videregives de, og kun de oplysninger, der er relevante i en konkret sag til de samarbejdspartnere i samme organisation, der har del i sagen.

”Det er (…) vigtigt, når du står med et barn eller en ung, som har vanskeligheder, at du og dit arbejdssted først forsøger selv at gøre en særlig tilrettelagt faglig indsats over for barnet eller den unge (.....) Hvis opgaven ikke kan løses inden for dit arbejdssteds rammer, eller hvis forældrene ikke ønsker at samarbejde - det er måske for svært for dem at erkende, at deres barn har vanskeligheder - er det din pligt at lave en underretning. Det er vigtigt at understrege, at det som hovedregel er den, der iagttager problemet, der underretter. Du kan ikke regne med, at "andre" nok tager sig af det." (Fra Århus Kommunes vejledning 1999)
Når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp