Tillidsrepræsentant og TRS

Lokale forhold for TR og TRS

Århus og Samsø kommuner
I DLF’s håndbog for tillidsrepræsentanter er tillidsrepræsentantens arbejdsopgaver beskrevet. Nedenstående beskrivelse dækker ikke alle lokale forhold.

Endvidere fremgår dette af Aarhusaftalen:

Tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantsuppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter:

"Parterne er enige om, at et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven – mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere – er præget af gode relationer og hyppig, problemløsende kommunikation. Derfor sikrer den enkelte skole den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv, herunder deltage i faste møder i de respektive faglige organisationer."

Møder for TR og TRS

For tillidsvalgte i folkeskolen og specialskoler under Aarhusaftalen afholdes månedlige møder. Møderne foregår torsdage fra kl. 13.30 - 16.00 og afholdes som udgangspunkt på Møllevangskolen.

Der skelnes her imellem 2 forskellige mødeformer:

  •  Fællesmøder for alle
  •  Møder i områder

Fællesmøderne giver mulighed for fælles orientering, drøftelse med formandskab og styrelse og erfaringsudveksling på tværs af byens skoler.

Møderne i områderne giver i højere grad mulighed for lokal erfaringsudveksling. Møderne afholdes på skolerne i området, der er et styrelsesmedlem tilknyttet området.

For tillidsvalgte for De Mindre Medlemsgrupper afholdes 3-4 årlige fællesmøder. Møderne foregår så vidt muligt på skiftende ugedag i tidsrummer 15.00 til 17.00. Møderne afholdes i foreningens lokale i Grønnegade.

Møder på skoler og arbejdspladser
TR og TRS afholder efter behov

  • møder i faglig klub
  • medlemsmøder

Styrelsesmøder
TR og TRS har mulighed for at overvære de åbne styrelsesmøder, jævnfør styrelsens forretningsorden.

Skrivelser
TR modtager jævnligt information fra kredsen. Informationen formidles via DLF InSite. Indholdet spænder vidt, men skal selvfølgelig bidrage til at styrke det faglige arbejde. 

Arbejdsmæssige vilkår
Tiden til TR-arbejdet aftales lokalt på de enkelte skoler jvf Aarhusaftalen.

Århus Lærerforening afholder hvert år på en af foreningens kursusejendomme et kursus for alle kredsens TR og TRS.

Ved kursusdeltagelse oppebæres diæter. Dette gælder også for deltagelse i Danmarks Lærerforenings grunduddannelse af tillidsrepræsentanter.

Midler til det lokale foreningsarbejde på skoler og arbejdspladser  
Den enkelte skoles/arbejdsplads faglige klub tilføres hvert år midler, der skal bruges til det aktive faglige arbejde på. Beløbet administreres af TR.

Eksempler på anvendelse:

  • indkøb af kaffe, vand, øl, brød til møder i skolens faglige klub
  • materiale og andre driftsudgifter